Více o nás > Přehled nákladů na dražbu

Přehled nákladů na dražbu

 • Náklady dražby se skládají z odměny dražebníka a nákladů účelně vynaložených dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby.

Odměna

 • Naše odměna za provedenou dražbu se pohybuje u nemovitostí v rozmezí 3,5 – 7 % a u movitých věcí v rozmezí 5 - 10 % z ceny dosažené vydražením. Její přesná výše se stanovuje vždy individuelně s ohledem na předmět dražby a nejnižší podání.

Účelně vynaložené náklady

  • hodinová sazba                                                  
  890,- Kč
  • zveřejnění zakázky ve vývěsní skříňce               
  500,- Kč
  • inzerce internet zakázka na celostátním realitním serveru + stránky společnosti Top Credit, a.s.
  3.200,- Kč
  • reklamní cedule na dům
  1.250,- Kč
  • reklamní cedule na pozemek včetně kovového rámu
     3.700,- Kč
  • cestovné vozidlem společnosti Top Credit, a.s.
  6,84 Kč / km
  • cestovné soukromým vozidlem 
  dle vyhlášky kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
  • pronájem dražební místnosti ve vlastních prostorách
     (při konání více jak 3 dražeb / 1 den – sleva)
  1.000,- Kč / dražba
  • pronájem dražební místnosti v prostorách třetí osoby 
  dle skutečnosti
  • ověřování, poštovné, znalecký posudek, inzerce tisk, zveřejnění na CA, výpis z KN
  dle ceníku poskytovatelů
 • V určitých případech jsme schopni se podílet na úhradě nákladů v závislosti na pravděpodobnosti prodeje předmětu dražby a výši provize, případně náklady vůbec neúčtujeme a zahrnujeme je jako součást provize.
 • V závislosti na složitosti dražby požadujeme v některých případech složení zálohy na vypracování znaleckého posudku.
 • Náklady na dražbu se hradí obvykle z výtěžku dražby.
 • V případě zmaření dražby jsou hrazeny náklady spojené se zajištěním a organizací dražby z dražební jistoty složené vydražitelem, který dražbu zmařil, stejně tak jako náklady na uspořádání opakované dražby.
 • V případě upuštění od dražby na žádost navrhovatele hradí veškeré náklady navrhovatel.
 • V případě vyslovení neplatnosti dražby z důvodů na straně dražebníka náklady hradí dražebník.

ceny jsou uvedené bez DPH

Další v této kategorii:
Kontakty · Výpis z obchodního rejstříku · Koncesní listina · Živnostenský list · Přehled nákladů na dražbu