Připravované dobrovolné dražby

Dražba pozemků v Mostě
Den konání dražby:
Místo konání dražby:
Prohlídky:
Odhadní cena předmětu dražby:
Nejnižší podání:
Dražební jistota:

Nabízíme k prodeji formou veřejné dražby tyto pozemky:

- pozemek parc. č. 4311/6 o výměře 85 m2, ostatní plocha, zeleň,
vše se nachází v kat. území Most II, obec Most, okres Most, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 1015,

- pozemek parc. č. 4311/23 o výměře 30900 m2, ostatní plocha, zeleň,

v kat. území Most II., obec Most, okres Most, dle geometrického plánu č. 4430-104/2008, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou-Geodetické služby, dne 13. 8. 2008 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, dne 26. 8. 2008.

Více informací zde.

<< Všechny připravované dražby